Ethics, too, are nothing but reverence for life. This is what gives me the fundamental principle of morality, namely, that good consists in maintaining, promoting, and enhancing life, and that destroying, injuring, and limiting life are evil.
by Albert Schweitzer, Civilization and Ethics, 1949

Toán học và nghệ thuật

Tui mới viết một quyển sách nhan đề “Toán học và nghệ thuật”, dài khoảng 240 trang

Dưới đây là bản PDF của một chương (Chương 3), về đối xứng trọng nghệ thuật.

http://shop.sputnikedu.com/files/MathArtCh3.pdf

Ai quan tâm có thể viết thư đến shop@sputnikedu.com đặt trước để mua khi nào sách ra!