Power corrupts; absolute power corrupts absolutely
by John Emerich Edward Dalberg Acton (1834–1902)

Toán học và nghệ thuật