Fashion is a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months.
by Oscar Wilde (1854 - 1900)

Một vài bức hình từ đám tang cha tôi, nhà giáo Nguyễn Văn Long