A friendship founded on business is better than a business founded on friendship.
by John D. Rockefeller

Tìm hiểu về “nguyên tắc tập trung dân chủ”