Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì!
by Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về “nguyên tắc tập trung dân chủ”