Admirons les grands maîtres, ne les imitons pas.
by Victor Hugo, Odes et Ballades

Tìm hiểu về “nguyên tắc tập trung dân chủ”