Kẻ hay hiếu danh việc làm thường giả dối.
by Lã Khôn

Bringing good maths books to school children