Whenever a man has cast a longing eye on offices, a rottenness begins in his conduct.
by Thomas Jefferson (1743-1826)

Một năm khởi đầu tốt đẹp cho Tủ sách Sputnik với 20 đầu sách!