Perhaps the most valuable result of all education is the ability to make yourself do the thing you have to do, when it ought to be done, whether you like it or not; it is the first lesson that ought to be learned; and however early a man's training begins, it is probably the last lesson that he learns thoroughly.
by Thomas H. Huxley (1825 - 1895)

Giáo sự, viện sĩ và văn hóa 10 giun

Có nhiều người yêu cầu tôi bình luận về các vụ “viện sĩ”, “giáo sư” này nọ ở Việt Nam. Nào là viện sĩ của những viện vô danh hay hàng nhái nào đó mà nộp tiền để vào rồi liên hoan ăn mừng ầm ỹ ở Việt Nam có cả bộ trưởng đến . . . → Read More: Giáo sự, viện sĩ và văn hóa 10 giun