That's why it comes back to math. Math has no bias. It doesn't come from TV. It doesn't know what you're wearing. Math treats all people equally. Especially when you're in a hard class with all boys, when nobody's cheering you on from the sidelines, when it's not "cool" to be smart, math is a nice thing to have. When nothing else makes sense, math reaches an answer.
by Rebecca L. Eisenberg, in Girls Need Math, in the Examiner.

Các bài giảng về toán cho Mirella, I & II (e-book)

Các bài giảng về toán cho Mirella bây giờ đã có ở dạng e-book, gộp cả Quyển I với Quyển II.

Có thể tìm mua e-book này (có kèm chữ ký tác giả) trên shop.sputnikedu.com

Những ai mà tôi đã hứa tặng e-book, xin hãy gửi thư đến shop@sputnikedu.com  (ghi tên đầy đủ, và . . . → Read More: Các bài giảng về toán cho Mirella, I & II (e-book)