Vấn đề dịch thuật qua ví dụ quyển “Người Mặt Nạ Đen”