You can recognize a pioneer by the arrows in his back.
by Beverly Rubik

Về má»™t lá»—i trong bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn Æ¡i chào mi)