Idealism is what precedes experience.
by David T. Wolf

Về má»™t lá»—i trong bản dịch cuốn tiểu thuyết “Bonjour Tristesse” (Buồn Æ¡i chào mi)