Về sự suy sút của nền giáo dục Pháp, theo Laurent Lafforgue