A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows the public opinion.
by Chinese proverb

Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (3: Princeton và Philadelphia)