Inequality is the cause of all local movements.
by Leonardo da Vinci (1452-1519)

Nước Mỹ qua một số hình ảnh kỷ niệm (3: Princeton và Philadelphia)