Never miss a good chance to shut up.
by Will Rogers

10 cái đầu tiên của một lần đi thi IMO