In the fight between you and the world, back the world.
by Franz Kafka (1883-1924)

10 cái đầu tiên của một lần đi thi IMO