We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey.
by Stephen Covey

Thế giá»›i 2500 năm trÆ°á»›c …