Toán học quanh ta: từ mô hình sinh thái đến … xã há»™i đồi bại