Các ông sao sáng trên trời

Từ ngày xưa, con người đã tưởng tượng ra là các ông sao trên trời được gắn cố định vào vòm trời (trái ngược với các hành tinh là di chuyển trên trời, không cố định), tỏa sáng đến trái đất, và cũng có ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất. Độ sáng của các sao được đo theo đô sáng khi chiếu đến trái đất chứ không phải độ lớn và độ tỏa sáng của sao từ điểm xuất phát. Bởi vậy, sao nào ở gần hệ mặt trời hơn thì nói chung là phát sáng nhiều hơn đến trái đất, và quan trọng với trái đất hơn là những sao ở “xa tít mù tắp”. Gần nhất ở đây cũng là vài năm ánh sáng, và xa hơn nhưng vẫn còn nhìn thấy được từ trái đất bằng mắt thường thì là vài nghìn năm ánh sáng. Người ta dùng một thước đo độ sáng kiểu logarithm ngược, theo đó cứ thêm 1 điểm thì là độ sáng đến trái đất giảm đi 2,5 lần. Một số sao sáng nhất và một số hành tinh trong hệ mặt trời thì có chỉ số độ sáng này là số âm. Chỉ số này mà không quá 6 thì nhìn thấy được bằng mắt thường, còn trên đó thì không nhìn thấy được. Chỉ số đọ sáng của các hành tinh như Uranus và Neptune là vào khoảng 8-9.

Vị trí của các sao “cố định” thực ra có thay đổi trên vòm trời, với tộc độ rất chậm: cứ quãng 72 năm mới dịch chuyển 1°. Sự dịch chuyển này là do precession của trái đất, tức là bản thân trục quay của trái đất dịch chuyển với tốc độ 72 năm 1°, hay là khoảng 26 nghìn năm thì quay 1 vòng. Do đó, để tính vị trí của các sao có định trên vòng hoàng đạo vào một năm nào đó, phải lấy một bảng vị trí cho một năm cố định, rồi cộng trừ thêm một chút tùy theo năm. Dưới đây là bảng vị trí của một số sao sáng nhất vào năm 2000.

Trong chiêm tinh, các sao cố định này chỉ ảnh hưởng đến người, khi mà vì trí của chúng (lúc sinh ra, hay vào năm có sự kiện) trùng  với vị trí của một “sao chính” (mặt trời, mặt trăng hay các hành tinh chính) của thời điểm sinh của người, với độ lệch không quá 1°. Khi đó, các sao cố định này làm “mạnh thêm” các sao chính, và thay đổi “tính cách” của các sao chính.  Từ ngày xưa, người ta cũng đã lập bảng xem so cố định nào thì thuộc loại tốt xấu ra sao, ảnh hưởng đến sao chính nào theo kiểu gì. Nhưng bất kể tốt xấu ra sao, nếu có một sao cố định (ví dụ Sirius) nằm trùng chỗ với mộ sao chính (ví dụ Jupiter), thì sao chính đó trở nên mạnh lên (năng lượng nhiều lên) trong horoscope :)

Bản thân tác giả này có những 4 sao cố định nằm trùng chỗ với 4 sao chính, nên có thể vì vậy cũng hơi “khác thường” một chút :D Bốn sao cố định đó là: Toliman (Alpha Centauri, trong chòm sao Centaurus), North Scale (chòm sao Libra: cái cân), Acrux (trong chòm sao Crux: cái dấu thập tự), Alphard (hay còn gọi là Cor Hydra – tim con rắn, trong chòm sao Hydra)

Bảng lấy từ astrologycom.com:

Star Keywords Year 2000 Year 2010 Effect Character Constellation
spectral class; magnitude
Scheat * Imprisonment, murder, suicide, drowning, extreme misfortune. Essence of intellect; independent thought; break with conventional thought or philosophy
NOTE: The 30′ orb of influence of Scheat crossed into 1st degree Aries mid 2010. This has been a very notable (and ongoing) event, as Jupiter and Uranus did so at almost the same time. Its effect will be prolonged until February 2012, when Uranus (finally) leaves the conjunction.
29° Pis 22
[till mid 2010]
29° Pis 30
[from mid 2010]
Very Unfortunate Mars/ Mercury β (Beta) Pegasi
M2 (red) Mg.2.6
Kerb Danger of being jilted by a lover; ambition, vanity, intuition, enthusiasm, caprice, bad judgment 1° Ari 03 1° Ari 11 Unfortunate Mars/ Mercury τ (Tau) Pegasi
A5 (bluish-white) Mg.4.6
Deneb Kaitos
Difda
Laziness, self destruction, nervousness, illness, inhibitions, loss. Tail of Cetus (the Whale). 2° Ari 35 2° Ari 43 Unfortunate Saturn β (Beta) Ceti
K0 (orange) Mg.2.2
Algenib Ambition, vanity, intuition, enthusiasm, bad judgment. Wingtip of Pegasus (the Winged Horse) 9° Ari 09 9° Ari 17 Unfortunate Mars/ Mercury γ (Gamma) Pegasi
B2 (blue) Mg.2.9
Erakis
Garnet Star
Authority, sober mind; judges or arbitrators; cruel & severe trials; tragedy; bloody death; drama 9° Ari 42 9° Ari 50 Fortunate Saturn/ Jupiter μ (Mu) Cephei
M1 (deep red) Mg.4.1 var.
Alderamin Gravity, sternness, judgement, severe trials, poetry, drama 12° Ari 47 12° Ari 55 Fortunate Saturn/ Jupiter α (Alpha) Cephei
A7 (bluish-white) Mg.2.6
Alpheratz * Grace, popularity, independence, honours; freedom, love of movement, speed; strong motivation; fame. Head of Andromeda. 14° Ari 18 14° Ari 26 Fortunate Venus α (Alpha) Andromedæ
B8 (blue) Mg.2.2
Baten Kaitos Isolation, depression, accidents, emigration, shipwrecks. Belly of Cetus (the Whale). 21° Ari 48 21° Ari 56 Unfortunate Saturn ζ (Zeta) Ceti
K0 (orange) Mg.3.9
Acamar Success in public office, ecclesiastical success 23° Ari 16 23° Ari 24 Fortunate Jupiter
Anciently “the Mouth of the River” Eridanus, so a Jupiter star like Achernar (its former name)
θ (Theta) Eridani
A2 (bluish-white) Mg.3.4
Kurdah
Alkurah
Kings, rulers, judges; head injury, decapitation, severe wounds; cruel trials; talent for acting, writing, entertaining 24° Ari 13 24° Ari 21 Fortunate Saturn/ Jupiter ξ (Xi) Cephei
A1 (bluish) Mg.4.6
Al Pherg Preparedness, steadiness, success through determination. In cord near Tail of Northern Fish. 26° Ari 49 26° Ari 57 Fortunate Saturn/ Jupiter η (Eta) Piscium
G3 (yellow) Mg.3.7
Vertex
Andromeda Galaxy
Merciless, uncaring, dispenser of punishment; mercenary; hideous death when afflicted by Mars; blindness; weakness 27° Ari 51 27° Ari 59 Unfortunate Mars/ Moon M31 Andromeda
spiral nebula Mg.3.4
Alrisha Unifying influence with groups 29° Ari 23 29° Ari 31 Fortunate Mars/ Mercury α (Alpha) Piscium
A2 (bluish-white) Mg.3.9
Mirach Good fortune through marriage, beauty, love, talent; intuition, brilliance, creativity, generosity; inspires others, loves home. Girdle of Andromeda (on left hip) 0° Tau 24 0° Tau 32 Fortunate Venus β (Beta) Andromedæ
M0 (red) Mg.2.4
Stella Mira
Wonderful Star
Well aspected: prudence, perseverance, versatility, progressive spirit, problem-solving. Poorly placed: failures, fiascos, enmity, melancholy, suicide. An eclipsing binary, its dramatic variability can range from invisible to peak at Mg 2.0, over a phase of around 11 months. In necklace of Cetus 1° Tau 31 1° Tau 39 Unfortunate Saturn/ Jupiter ο (Omicron) Ceti
M6 (garnet) Mg.3.0 var
Sharatan Violence, defeat, accidents, injury, danger, honours 3° Tau 49 3° Tau 57 Unfortunate Mars/ Saturn β (Beta) Arietis
A5 (white) Mg.2.7
Caph A troublemaker for Islam 5° Tau 07 5° Tau 15 Unfortunate Saturn/ Venus β (Beta) Cassiopeiæ
F2 (yellowish-white) Mg.2.4
Hamal Violence, cruelty, brutality, also the “Healer” 7° Tau 40 7° Tau 48 Unfortunate Mars/ Saturn α (Alpha) Arietis
K2 (orange) Mg.2.2
Schedir Astrology, mysticism, writing; serious demeanour combined with joie-de-vivre; requires moderation 7° Tau 48 7° Tau 56 Fortunate Saturn/ Venus α (Alpha) Cassiopeiæ
K0 (orange) Mg.2.5
Azha “The Hatching Place”; love of knowledge, science, much travel, many changes, position of authority, accidents at sea, drowning (influence of Eridanus) 8° Tau 45 8° Tau 53 Fortunate Saturn
Eridanus, “The River”, traverses several Signs
η (Eta) Eridani
K2 (pale yellow) Mg.4.0
Achird Haughtiness, boastfulness, exaggerated pride; commands respect 10° Tau 15 10° Tau 23 Unfortunate Saturn/ Venus η (Eta) Cassiopeiæ
F9 (yellowish-white) Mg.3.6
Almach Success in Venusian occupations, artistic ability, popularity; eminence, beauty; military honours; cheerful, liking change & amusement 14° Tau 15 14° Tau 23 Fortunate Venus/ Mars γ (Gamma) Andromedæ
K2 (orange/emerald/blue)
Mg.2.3
Menkar Disease, throat trouble, disgrace, ruin, injury from beasts, unjustified enmities; sudden emergence of deep unconscious issues 14° Tau 19 14° Tau 27 Unfortunate Saturn/ Venus α (Alpha) Ceti
M2 (red) Mg.2.8
Rana Love of knowledge, science, much travel, many changes, position of authority, accidents at sea, drowning (influence of Eridanus) 20° Tau 52 21° Tau 00 Fortunate Saturn
Eridanus, “The River”, traverses several Signs
δ (Delta) Eridani
K0 (orange-white) Mg.3.7
Zaurak Melancholy, fear of death and suicidal tendencies 23° Tau 52 24° Tau 00 Unfortunate Saturn
Eridanus, “The River”, traverses several Signs
γ (Gamma) Eridani
M0 (orange-red) Mg.3.2
Capulus Primitive male sexual energy; penetrating; ruthless; adventurous; dishonesty; mass effects, esp. meteorological; blindness (spiritual or emotional if not physical) 24° Tau 12 24° Tau 20 Unfortunate Mars/ Mercury
Nebulous cluster in hilt of Perseus’s Sword
M34 Perseus Cluster
C (red) Mg.4.4
Caput Algol *
The Gorgon’s Head
Behenian Star
Primitive female sexuality; strangulation, beheading, danger to throat and neck, murder, violence, mass catastrophe; the “Evil One”, the Demon Star; passionate; intense; hysterical. A pulsating, eclipsing double-star also associated with extreme creativity; an expression of the Dark Side… More on Caput Algol. 26° Tau 10 26° Tau 18 Very Unfortunate Saturn/ Mars
Ptolemy says Saturn/ Jupiter. Pulsating double-star, like a winking eye
β (Beta) Persei
B8 (blue-white) Mg.2.1 var
Pleiades
The Seven Sisters
Behenian Star
Accidents, blindness, violence, homosexuality, feminine power 29° Tau 58 0° Gem 06 Unfortunate Group of 7 stars in shoulder of Bull (refer Alcyone) M45 Pleiades Cluster
B (blue) Mg.1.6
Pleiades
The Seven Sisters
Behenian Star
Accidents, blindness, violence, homosexuality, feminine power 29° Tau 58 0° Gem 06 Unfortunate Group of 7 stars in shoulder of Bull (refer Alcyone) M45 Pleiades Cluster
B (blue) Mg.1.6
Alcyone *
Central star of the Pleiades
Ambition, honour, glory. Trouble with opposite sex; homosexuality, disgrace. Bereavement; loss; sorrow 0° Gem 00 0° Gem 08 Unfortunate Moon/ Jupiter/ Mars η (Eta) Tauri
B7 (blue-white) Mg.3.0
Mirfak Events affecting large numbers of people, especially due to meteorological phenomena. Bold, adventurous, somewhat dishonest 2° Gem 05 2° Gem 13 Fortunate Jupiter/ Saturn α (Alpha) Persei
F5 (white) Mg.1.9
Hyades *
Prima Hyadum
Scandal, violence, disgrace, imprisonment; bringer of rain. Weapons of the Gods. A nebulous cluster of 7 stars in the face of the Bull 5° Gem 45 5° Gem 53 Unfortunate Saturn/ Mercury
Group of 7 stars in face of Bull
γ (Gamma) Tauri
G9 (yellow) Mg.3.9
Aldebaran *
Bull’s South Eye
Behenian Star
A Royal Star. The archangel Michael, the Watcher of the East. Eloquence, high honours, integrity, popularity, courage, war mongering, agitation; danger, loss, violent death 9° Gem 47 9° Gem 55 Unfortunate
Some call it “fortunate”, but any honours carry immense risk & responsibility
Mars
Brightest star of the Hyades
α (Alpha) Tauri
K5 (pale rose) Mg.0.85 var.
Tabit Strong, dignified, self-confidence, inconstancy, arrogance, violence, impiety; prosperity in trade & by voyages or abroad; danger of treachery & poison. 11° Gem 55 12° Gem 03 Fortunate Jupiter/ Saturn
One of several “π” stars in Orion’s lionskin shield.
π3 (Pi3) Orionis
F5 (yellowish) Mg.3.3
Cursa Currents of Fate, fluctuating emotions, irreversible changes to rhythm of life, sense of oblivion 15° Gem 17 15° Gem 25 Fortunate Saturn
Eridanus, “The River”, traverses several Signs
β (Beta) Eridani
A3 (white) Mg.2.9
Rigel *
Orion’s Foot
Technical and artistic ability, inventiveness, humour, honours, riches, happiness 16° Gem 50 16° Gem 58 Fortunate Jupiter/ Mars β (Beta) Orionis
B8 (blue-white) Mg.0.12
Hoedus I
The Kids (Haedi)
For both Hoedus I and II when rising: self-confidence, honours; happiness, but great vicissitudes. Adroit mind, public service, magistrate, judge. Country life, education of young people; fickle love; storms at sea 18° Gem 38 18° Gem 46 Fortunate Mars/ Mercury ζ (Zeta) Aurigae
KB (orange) Mg.3.8 var
Hoedus II
The Kids (Haedi)
For both Hoedus I and II when setting: petulant, lascivious, depraved and vicious desires. Cowardice, early death, possibly suicide. A deceptive exterior. Violent storms, esp. at sea. 19° Gem 27 19° Gem 35 Fortunate Mars/ Mercury η (Eta) Aurigae
B3 (bluish) Mg.3.3
Bellatrix *
Orion’s Left Shoulder
Loquaciousness, accidents, sudden dishonour 21° Gem 28 21° Gem 36 Unfortunate Mars/ Mercury γ (Gamma) Orionis
B2 (pale yellow) Mg.1.7
Capella
Behenian Star
Inquisitiveness, open mindedness, powerful friends 21° Gem 51 21° Gem 59 Fortunate Mars/ Mercury α (Alpha) Aurigæ
CG (white) Mg.0.08
Phact Talent in art or science 22° Gem 16 22° Gem 24 Fortunate Venus/ Mercury/ Uranus α (Alpha) Columbæ
B8 (bluish-white) Mg.2.8
Mintaka
Cingula Orionis
High position, studious, sharp mind, good memory. Good fortune, depending on associated planets. A double star, the westernmost star in Orion’s belt, the first to rise. 22° Gem 24 22° Gem 32 Fortunate Saturn/ Mercury/ Jupiter δ (Delta) Orionis
O9 (bright white) Mg.2.5
El Nath Luck, fortune, success, quarrels, headstrong; weapons of war; point of attack 22° Gem 26 22° Gem 34 Fortunate Mars β (Beta) Tauri
B7 (bluish-white) Mg.1.8
Alnilam *
Cingula Orionis
Brief fame, quick temper, scandal. Central star of Orion’s belt 23° Gem 28 23° Gem 36 Fortunate Jupiter/ Saturn ε (Epsilon) Orionis
B0 (white) Mg.1.8
Alnitak
Cingula Orionis
Notoriety, good fortune, lasting happiness. A triple star, the easternmost in Orion’s belt. 24° Gem 41 24° Gem 49 Fortunate Jupiter/ Saturn ζ (Zeta) Orionis
B0 (bluish) Mg.1.74
Al Hecka * Honours, wealth, power, greed, aggression 24° Gem 42 24° Gem 50 Fortunate Mars ζ (Zeta) Tauri
B2 (bluish-white) Mg.3.0
Polaris *
The Pole Star
Behenian Star
Sickness, trouble, loss, affliction, spiritual powers 28° Gem 34 28° Gem 42 Unfortunate Saturn/ Venus α (Alpha) Ursa Minoris
F8 (pale yellow) Mg.2.1
Betelgeuse *
Orion’s Right Shoulder
Great fortune and fame, especially military success, but associated with calamities, danger, and violence 28° Gem 45 28° Gem 53 Unfortunate Mars/ Mercury α (Alpha) Orionis
M2 (reddish orange) Mg.0.50 var.
Menkalinan Ruin, disgrace, violent death, esp. through pleasure-seeking; self-confidence, honours, fond of country life. Danger of earthquakes if associated with solar eclipse 29° Gem 55 00° Can 03 Unfortunate Mars/ Mercury/ Venus β (Beta) Aurigæ
A2 (bright yellow) Mg.1.9 var.
Menkalinan Ruin, disgrace, violent death, esp. through pleasure-seeking; self-confidence, honours, fond of country life. Danger of earthquakes if associated with solar eclipse 29° Gem 55 00° Can 03 Unfortunate Mars/ Mercury/ Venus β (Beta) Aurigæ
A2 (bright yellow) Mg.1.9 var.
Propus *
Tejat Prior
Overconfidence, pride, shamelessness, violence, eminence, manifest intelligence 3° Can 26 3° Can 34 Unfortunate Mercury/ Saturn η (Eta) Geminorum
M3 (red) Mg.3.3 var.
Tejat Posterior Force, energy, power, protection; manifest intelligence; cultural development 5° Can 18 5° Can 26 Fortunate Mercury/ Venus μ (Mu) Geminorum
M3 (red) Mg.3.2 var.
Mirzam Good qualities, charitable, faithful; dangerous passions; “The Roarer”, announcing the rising of Sirius; “The Announcer”, with Gomeisa 7° Can 11 7° Can 19 Fortunate Venus β (Beta) Canis Majoris
B1 (white) Mg.2.0
Alhena
Almeisan, the shining one
Acute sensitivity, creative imagination, artistic skills, writing, injuries to feet 9° Can 06 9° Can 14 Fortunate Mercury/ Venus/ Jupiter γ (Gamma) Geminorum
A1 (bluish white) Mg.1.9
Alzirr Hunting, besieging towns, the revenge of princes, trouble, disgrace, sickness, loss of fortune, affliction, danger to knees 11° Can 13 11° Can 21 Unfortunate Mercury/ Venus/ Jupiter ξ (Xi) Geminorum
F5 (yellowish white) Mg.3.4
Dziban
The Two Jackals
Artistic, emotional but sombre; penetrating, analytical mind, much travel, many friends; danger of robbery and accidental poisoning. Craft, ingenuity, valour. A binary star in Draco, the Dragon. 13° Can 48 13° Can 56 Unfortunate Saturn/ Mars ψ (Psi) Draconis
F5 (yellowish white) Mg.4.9.
Sirius *
the Dog Star
the Sun of the Sun
the prime Sun of our Galaxy
Behenian Star
Ambition, pride, emotionality, fame, leadership, wealth, fires, drought, danger through impetuosity. Sirius was worshipped in many cultures; its heliacal rising signalled the peak of summer, the annual flooding of the Nile and the beginning of the ancient Egyptian calendar. More on Sirius. 14° Can 05 14° Can 13 Fortunate Jupiter/ Mars α (Alpha) Canis Majoris
A1 (bluish white) Mg. –1.43 var.
Canopus *
Ship of the Desert
Voyages, journeys, creativity; scandal, violence; great glory, fame, wealth; changes evil to good; the Rishi (Hindu sage) Agasthya; star of St Catharine; helmsman of the Argo 14° Can 51 14° Can 59 Fortunate Saturn/ Jupiter α (Alpha) Carinæ
F0 (white) Mg. –0.72
Wasat Chemicals, poisons, gas; violence, malevolence, destructiveness as a first principal; pessimism; clear, authoritative speech; prominence in public affairs 18° Can 31 18° Can 40 Unfortunate Saturn/ Mars δ (Delta) Geminorum
F2 (pale white) Mg.3.5
Castor * Sudden fame or loss, distinction, keen mind, violence, mischief; “The Mortal Twin” 20° Can 14 20° Can 22 Unfortunate Saturn/ Mars/ Venus α (Alpha) Geminorum
A1 (bluish white) Mg.1.57
Gomeisa “The Weeping One”; frivolity; fame through speaking; love of dogs; dogbite; death by drowning 22° Can 12 22° Can 20 Unfortunate Mercury/ Mars β (Beta) Canis Minoris
B8 (blue) Mg.3.1
Pollux *
Caput Hercules
Contemplative speculation, audacity, astrology, ruin, disgrace, death, calamity; the “Immortal Twin”; the “Heartless Judge” 23° Can 13 23° Can 21 Unfortunate Mars/ Moon/ Uranus β (Beta) Geminorum
K0 (reddish orange) Mg.1.14
Procyon *
Behenian Star
Wealth, fame, good fortune; sharp mind, willpower, stubbornness; violence, sudden success then disaster, occult, politics, dissipation; death by drowning; love of dogs; dogbites 25° Can 47 25° Can 55 Very Fortunate Mars/ Mercury α (Alpha) Canis Minoris
F5 (yellow-white) Mg.0.38
Aludra Good-hearted, charitable, faithful; dangerous passions; danger from or fear of darkness and night; liability to dog bites. 29° Can 32 29° Can 40 Fortunate Venus η (Eta) Canis Majoris
B5 (blue) Mg.2.4
Talitha Quiet, prudent, suspicious, mistrustful, self-controlled, great anger when roused; control of wild animals 2° Leo 48 2° Leo 56 Neutral Saturn/ Mars ι (Iota) Ursæ Majoris
A7 (white) Mg.3.1
The Aselli
The Asses
Death by fever, fire, hanging, beheading, or violent catastrophe, ruin, disgrace, wounds, hurts to face, eye trouble, blindness, imprisonment, great changes in society. A small asterism on the back of the Crab. Nebulous
Cluster
in 1st decan
of Leo
Nebulous
Cluster
in 1st decan
of Leo
Unfortunate Mars/ Moon
Praesaepe * Inner drive, reclusive, blindness, murder, tragedy, fires, homosexuality, violent death. The soul gate (souls entering earthly incarnation). Fortunate in business, though liable to loss and disgrace. The Manger, or Crib, flanked by the two Asses of the Nativity. 7° Leo 12 7° Leo 20 Unfortunate Mars/ Moon ε (Epsilon) Cancri
C (reddish) Mg.3.7
M44 Cluster, the Beehive or Manger, an open nebula, part of The Aselli
North Asellus *
Asellus Borealis
Patience, beneficence and courage, heroic and defiant leader 7° Leo 24 7° Leo 32 Fortunate Sun/ Mars γ (Gamma) Cancri
A0 (white) Mg.4.7
South Asellus *
Asellus Australis
Military preferment, blindness, eye trouble, shipwreck, mass murder, horrors, self-willed, uncooperative 8° Leo 35 8° Leo 43 Unfortunate Sun/ Mars δ (Delta) Cancri
K0 (reddish orange) Mg.4.2
Giansar Penetrating and analytical mind, travel and many friends, craft, ingenuity, and valour, but danger of robbery and accidental poisoning 10° Leo 20 10° Leo 28 Neutral Saturn/ Mars λ (Lambda) Draconis
M0 (reddish orange) Mg.4.1
Acubens Astrology, writing, perseverance, domestic problems, poison, liars 13° Leo 35 13° Leo 43 Fortunate Saturn/ Mercury α (Alpha) Cancri
A5 (white) Mg.4.3
Dubhe
The Bear
Astrology, arrogance, psychic power, destruction; aka Krathu, one of the 7 Rishis (Hindu sages) in Ursa Major; Bast Isis, the Egyptian goddess; “The Eye”; “Heaven’s Pivot” 15° Leo 00 15° Leo 08 Fortunate Venus/ Mercury/ Mars α (Alpha) Ursæ Majoris
K0 (orange) Mg.2.0
Merak Prudent, restrained, mistrustful, self-controlled (but angry when roused), love of command, power to achieve, good with animals; Pulaha, one of the 7 Rishis (Hindu sages) of Ursa Major 19° Leo 06 19° Leo 14 Fortunate Saturn/ Mercury/ Mars β (Beta) Ursæ Majoris
A1 (white) Mg.2.37
Tania Borealis In the right hind paw of Ursa Major, along with Tania Australis, this star was part of an early Arabian constellation, The Gazelle, of which this group is the “Second Leap”. The Great Bear is mainly martial in action, considered unfortunate for nations and kings. 19° Leo 33 19° Leo 41 Fortunate Mercury/ Mars λ (Lambda) Ursæ Majoris
A2 (white) Mg.3.5
Algenubi
Ras Elased Australis
Cruel, heartless, bold, bombastic, brutish, destructive, artistic appreciation. Power of expression, spiritual gifts, leadership 20° Leo 42 20° Leo 50 Unfortunate Saturn/ Mars ε (Epsilon) Leonis
G3 (yellow) Mg.3.1
Tania Australis In the right hind paw of Ursa Major, along with Tania Borealis, this star was part of an early Arabian constellation, The Gazelle, of which this group is the “Second Leap”. The Great Bear is mainly martial in action, considered unfortunate for nations and kings. 21° Leo 14 21° Leo 22 Unfortunate Saturn/ Mars μ (Mu) Ursæ Majoris
M0 (red) Mg.3.2
“Own Worst Enemy” An unfortunate degree. No freedom to act on one’s own behalf 22° Leo 22° Leo Unfortunate
Subra Strength; plunder; swagger; yet simple and without guile 24° Leo 15 24° Leo 23 Unfortunate Saturn/ Mars ο (Omicron) Leonis
F6 (white) Mg 3.8
Alphard * Gives wisdom, musical and artistic appreciation, knowledge of human nature, strong passions, lack of self control, immorality. Sudden death by poison or drowning. Problems with law, love affairs, drugs 27° Leo 08 27° Leo 16 Fortunate Saturn/ Venus α (Alpha) Hydræ
K3 (orange) Mg.202
Adhafera Crime, lying and stealing, suicide 27° Leo 34 27° Leo 42 Unfortunate Saturn/ Mercury ζ (Zeta) Leonis
F0 (white) Mg.3.6
Al Jabhah * Wealth, sound judgement, cleverness, prone to violence, self-seeking, danger, loss, mutiny 27° Leo 41 27° Leo 49 Neutral Saturn/ Mercury η (Eta) Leonis
A0 (bluish white) Mg.3.6
Regulus *
Lion’s Heart
Behenian Star
The most Royal Star. Raphael, the Healing Archangel, the Watcher of the North. Nobility, ambition, alertness, great power, status, leadership, sudden downfall, accidents, violence. Said by some to be the most benefic star in the universe. 29° Leo 53 0° Vir 01 Very Fortunate Mars/ Jupiter α (Alpha) Leonis
B7 (blue/white) Mg.1.35
Regulus *
Lion’s Heart
Behenian Star
The most Royal Star. Raphael, the Healing Archangel, the Watcher of the North. Nobility, ambition, alertness, great power, status, leadership, sudden downfall, accidents, violence. Said by some to be the most benefic star in the universe. 29° Leo 53 0° Vir 01 Very Fortunate Mars/ Jupiter α (Alpha) Leonis
B7 (blue/white) Mg.1.35
Phecda
Phad
Civilising influence, tamer of beasts, transmission of divine knowledge; Pulasthya, one of the 7 Rishis (Hindu sages) of the Great Bear, Ursa Major; bloodbaths, assassinations, riots, sexual perversion 0° Vir 29 0° Vir 37 Fortunate Jupiter/ Venus γ (Gamma) Ursæ Majoris
A0 (topaz yellow) Mg.2.5
Præcipua Generous, noble, peaceful, fearless nature, with the ability to undertake prominent and responsible positions 0° Vir 53 1° Vir 01 Fortunate Jupiter/ Mars (46) Leonis Minoris
K0 (orange) Mg.3.83
although brightest, this is modern, so no Greek letter
Megrez Spiritual sight; creativity; violence; Atri, one of the 7 Rishis (Hindu sages), the ruling star of the Great Bear, Ursa Major 1° Vir 04 1° Vir 12 Fortunate Mars δ (Delta) Ursæ Majoris
A3 (pale yellow) Mg.3.4
Alula Borealis Hindmost foot of Ursa Major. As the northern Alula, it is more fortunate. Associated with female infidelity & revenge. This star is conjunct the natal Sun and Part of Fortune of popstar Michael Jackson. The Great Bear gives a quiet, prudent, suspicious, mistrustful, self-controlled, patient nature, but an uneasy spirit; great anger when roused. 6° Vir 39 6° Vir 47 Fortunate Mars/ Venus/ Saturn ν (Nu) Ursæ Majoris
K3 (orange) Mg.3.7
Alula Australis Hindmost foot of Ursa Major. The southern Alula, it is less fortunate. Associated with female infidelity & revenge. The Great Bear gives a quiet, prudent, suspicious, mistrustful, self-controlled, patient nature, but an uneasy spirit; great anger when roused. 7° Vir 21 7° Vir 29 Fortunate Mars/ Venus/ Saturn ξ (Xi) Ursæ Majoris
G0 (yellow) Mg.3.9
Thuban Prospectors of gold and silver or those who are ministers of money; burning to death in own house 7° Vir 27 7° Vir 35 Fortunate Saturn/ Mars α (Alpha) Draconis
A0 (pale yellow) Mg.3.6
Alioth
The Black Horse
Suicide among women; danger in pregnancy; Angirasa, one of the 7 Rishis (Hindu sages) in Ursa Major 8° Vir 56 9° Vir 04 Unfortunate Saturn/ Venus ε (Epsilon) Ursæ Majoris
A0 (white) Mg.1.7
Zosma Keen intellect, depression, fearful, unhappy, feels restricted, loss in childhood; egotism; prophetic ability (with Coxa: “Kua, the Oracle”) 11° Vir 16 11° Vir 24 Fortunate Saturn/ Venus δ (Delta) Leonis
A2 (pale yellow) Mg.2.6
Coxa Good for voyages, gain by merchandise, redemption of captives; prophetic ability (with Zosma: “Kua, the Oracle”); strength; wisdom 13° Vir 25 13° Vir 33 Fortunate Saturn/ Venus θ (Theta) Leonis
A4 (white) Mg.3.4
Mizar Connected with fires of a catastrophic extent and mass calamities; Vasishta, one of the 7 Rishis (Hindu sages) of Ursa Major 15° Vir 42 15° Vir 50 Unfortunate Mars ζ (Zeta) Ursæ Majoris
A2 (white) Mg.2.4
Denebola * Criticism, perseverance, control, lack of imagination, honours, undesirable associates, mental illness, happiness turns to despair, disease, natural disasters, catastrophes 21° Vir 38 21° Vir 46 Unfortunate Saturn/ Venus β (Beta) Leonis
A4 (bluish-white) Mg.2.2
Coma Berenices * Eye problems; suave manner, with great personal charm; idle and dissipated; dramatic; an asterism, or galactic cluster, rather than a star, with the main star being Diadem. 23° Vir 48 23° Vir 56 Fortunate Moon/ Venus α (Alpha) Comæ Berenices
F4 (yellow-white) Mg.4.3
(Position of Diadem)
Labrum Honours, riches, ambition, psychic, chronic illness, dishonest income 26° Vir 38 26° Vir 46 Fortunate Mercury/ Venus δ (Delta) Crateris
K0 (orange) Mg.3.8
Alkaid
Benetnash
Associated with death and mourning, war, natural catastrophes; Marichi, one of the 7 Rishis (Hindu sages) of Ursa Major 26° Vir 56 27° Vir 04 Unfortunate Moon/ Mercury/ Saturn η (Eta) Ursæ Majoris
B3 (bluish white) Mg.1.9
Markeb Voyages, educational work, broad knowledge, piety, temporary injury 28° Vir 54 29° Vir 02 Fortunate Saturn/ Jupiter κ (Kappa) Velorum
B3 (bluish-white) Mg.2.6 var.
Zaniah Order, congeniality, lovable nature, refinement, honour; money, love, adultery, prostitution 4° Lib 31 4° Lib 39 Very Fortunate Mercury/ Venus η (Eta) Virginis
A0 (white) Mg.4.0
Diadem Suave, well-bred; personal charm; dissipation. Dramatic ability. The “Wreath of Jewels” in Berenice’s hair (the constellation Coma Berenices) 8° Lib 57 9° Lib 05 Fortunate Saturn/ Mercury α (Alpha) Comæ Berenices
F4 (yellow-white) Mg.4.3 var.
Vindemiatrix
Vindemiator,
Grape Gatherer
Falsity, folly, disgrace, stealing, widowhood, depression, witch-hunts, mysticism & the occult 9° Lib 56 10° Lib 04 Unfortunate Saturn/ Mercury ε (Epsilon) Virginis
G6 (bright yellow) Mg.3.0
Porrima
Caphir
Courteous, refined, lovable, prophetic instincts. Charm, intrigue, scandal. Feminine, submissive, childbirth. An atonement offering. 10° Lib 08 10° Lib 16 Fortunate Mercury/ Venus γ (Gamma) Virginis
F0 (yellowish) Mg.2.9
Gienah
Gamma Corvi
Behenian Star
Craftiness, greed, ingenuity, patience, revengefulness, passion, selfishness, lying, aggression, and material instincts; sometimes causes natives to become agitators.
NOTE: In ancient times was called Algorab, but this title in modern charts is taken by Algorab, in the right wing of the Raven.
10° Lib 44 10° Lib 52 Unfortunate Mars/ Saturn γ (Gamma) Corvi
B8 (bluish-white) Mg.2.8
Algorab Scavenging, destructiveness, repulsiveness, malevolence, fiendishness and lying, suicide, greed, injuries. 13° Lib 27 13° Lib 35 Unfortunate Mars/ Saturn δ (Delta) Corvi
A0 (white) Mg.3.0
Merga Guardians, ministers of state, custodians, treasurers, force behind the scenes, hidden masters, economists, architects, designers, “The Sickle” 15° Lib 27 15° Lib 35 Fortunate Mercury/ Saturn (38) Boötis
F7 (yellowish) Mg.5.8
although ancient, very pale so no Greek letter
Seginus * Business, astrology, law, loss through friends, deceitful, shameless 17° Lib 39 17° Lib 47 Fortunate Mercury/ Saturn/ Venus γ (Gamma) Boötis
A7 (white) Mg.3.0
Mufrid Prosperity from work, planning, strong desires, a tendency to excess, a fondness for rural pursuits, occultism 19° Lib 20 19° Lib 28 Fortunate Mercury/ Saturn η (Eta) Boötis
G0 (pale yellow) Mg.2.8
Foramen
Eta Carinæ
Prosperity, leadership; divine teacher, creative power; peril, dignity, piety, usefulness, acquisitiveness; ear & eye trouble, indecision, shipwreck. Amazing variability of brightness, thought to be a supernova in 1843 (brighter than Sirius), yet vanished in 1900 to reappear in 1940. More on Foramen. 22° Lib 09 22° Lib 17 Fortunate Saturn/ Jupiter η (Eta) Carinæ
LVB (blue) Mg.1.9 var.
Spica *
Behenian Star
Wealth, fame, honour, glamour, the “Fortunate One”. Spica looks like one star, but is actually two, an eclipsing binary in a tight orbit of 4 days. A planet in close conjunction to Spica is protected from the heat of the Via Combusta 23° Lib 50 23° Lib 58 Very Fortunate Venus/ Mars α (Alpha) Virginis
B1 (brilliant bluish white)
Mg.0.98 var.
Arcturus *
Behenian Star
Inspiration, riches, fame, honour, popularity, benefits through travel, success through work 24° Lib 14 24° Lib 22 Very Fortunate Jupiter/ Mars α (Alpha) Boötis
K1 (golden red) Mg. –0.04
Princeps * Ability to research keen, studious and profound mind, business, government, law, science, arts, lies 3° Sco 09 3° Sco 17 Fortunate Mercury/ Saturn δ (Delta) Boötis
G4 (pale yellow) Mg.3.5
Khambalia Deep research of any kind, police investigation, espionage and esoteric subjects; secret life; spiritual life 6° Sco 57 7° Sco 05 Fortunate Mercury/ Mars λ (Lambda) Virginis
A2 (white) Mg.4.6
Acrux Interest in astrology and spirituality, metaphysics, sacrifice 11° Sco 52 12° Sco 00 Occult Jupiter α (Alpha) Crucis a.k.a.
ζ (Zeta) Centauri
B1 (blue) Mg.0.76
Alphecca *
Behenian Star
Honour, dignity, literate, brilliant, poetic, scandals, betrayal in love, sorrow through children 12° Sco 16 12° Sco 24 Fortunate Venus/ Mercury α (Alpha) Coronæ Borealis
A0 (brilliant white) Mg.2.3
Menkent Wisdom, astronomy, divination, medicine, botany and music 12° Sco 18 12° Sco 26 Fortunate Venus/ Mercury θ (Theta) Centauri
K0 (orange/red) Mg.2.06 var.
South Scale *
Zuben Algenubi
Loss, theft, betrayal, abuse, venereal disease, poisoning, drowning, anguish, revenge, criminality 15° Sco 04 15° Sco 12 Unfortunate Saturn/ Mars α (Alpha) 2 Libræ
A3 (white) Mg.2.9
Serpentis
the “Accursed Degree”
A malefic degree, tragedy, misfortune, the “Accursed Degree”. This degree does not precess. 19° Sco 19° Sco Unfortunate Mars/ Saturn
North Scale *
Zuben Alschemali
Honours, wealth, distinction, brilliant mind, success in sports, politics, war, religion, writing, tragedy, violence, melancholy 19° Sco 23 19° Sco 31 Fortunate Jupiter/ Mercury/ Mars β (Beta) Libræ
B8 (emerald) Mg.2.7
Alpha Serpentis *
Unukalhai
Success followed by fall, suicide, insanity, accidents, success in war, politics, writing, problems in love, forgery, shipwreck, loss, earthquake 22° Sco 04 22° Sco 12 Unfortunate Saturn/ Mars α (Alpha) Serpens
K2 (pale yellow) Mg.2.8
Agena Good health, high morals, disillusion through love, success with the masses 23° Sco 48 23° Sco 56 Fortunate Venus/ Jupiter β (Beta) Centauri
B3 (blue) Mg.0.61 var.
Toliman
Alpha Centauri
Occult and philosophical learning, self analysis, honours; beneficence, friends, refinement; high position; stubborn, cruel; stormy or spoiled relationships with women; need for freedom. Sometimes known as Bungula, or Rigel Kentaurus 29° Sco 36 29° Sco 44 Fortunate Venus/ Jupiter α (Alpha) Centauri
G2 (yellowish) Mg. –0.27 var.
Kornephoros Fixity of purpose, strength of character, ardent nature and dangerous passions 1° Sag 05 1° Sag 13 Neutral Mercury β (Beta) Herculis
G7 (pale yellow) Mg.2.8
Yed Prior * Success in astrology & 9th house matters, shrewd; immorality, shamelessness, revolution 2° Sag 18 2° Sag 26 Fortunate Saturn/ Venus δ (Delta) Ophiuchi
M0 (orange-red) Mg.3.0
Dschubba
Isidis
The Scorpion’s Crown; sudden assaults, malevolence, immorality and shamelessness; mass catastrophe; skill in battle; research esp. into secrets and hidden things; adept; patient, wary 2° Sag 34 2° Sag 42 Unfortunate Mars/ Saturn δ (Delta) Scorpii
B0 (white/blue) Mg.2.5
Akrab
Crown of the Scorpion
The Tree of Life. The Jewel. Riches, materialism, power, honour, transitory wealth; malevolence, mercilessness, fiendishness, repulsiveness, malice, theft, crime; pestilence, contagious diseases; a.k.a. Graffias 3° Sag 11 3° Sag 19 Unfortunate Mars/ Saturn β (Beta) Scorpii
B1 (bluish white & lilac) Mg.2.9
Yed Posterior Evil influence; the Man of Death; wasteful; unseen dangers; poisoning 3° Sag 31 3° Sag 39 Unfortunate Saturn/ Mars ε (Epsilon) Ophiuchi
G9 (deep yellow) Mg.3.3
Marfik Passionate, blindly good-hearted, easily seduced, healer with herbs 5° Sag 36 5° Sag 44 Unfortunate Saturn/ Venus α (Lambda) Ophiuchi
M1 (white/blue) Mg.3.8 var.
Antares *
Heart of the Scorpion
Behenian Star
A Royal Star. The Archangel Oriel, the Watcher of the West. Spirit of adventure, obstinacy, injuries to eyes, honours, sudden loss, stubborn, suspicious, violent, several marriages 9° Sag 46 9° Sag 54 Fortunate Mars/ Jupiter/ Mercury α (Alpha) Scorpii
MB (red & green) Mg.0.98 var.
Rastaban *
Alwaid
The Dragon’s Eye. Impulsive, honourable, good for astrology, government, writing, sports, finance, the arts, accidents, wounds, blindness, criminality 11° Sag 58 12° Sag 06 Unfortunate Saturn/ Mars/ Jupiter β (Beta) Draconis
G2 (yellow) Mg.3.0
Ras Algethi Fixity of purpose, strength of character, ardent nature and dangerous passions 16° Sag 09 16° Sag 17 Fortunate Mars/ Venus/ Mercury α (Alpha) Herculis
M5 (orange red & blue green) Mg.3.5 var.
Sabik Wastefulness and lost energy, perverted morals, success in evil deeds 17° Sag 58 18° Sag 06 Unfortunate Saturn/ Venus η (Eta) Ophiuchi
A2 (white) Mg.2.6
Maasym Strength of character, tenacity, fixity of purpose, ardent nature and dangerous passions; the turning point of the Sun 19° Sag 54 20° Sag 02 Unfortunate Mercury λ (Lambda) Herculis
K3 (deep yellow) Mg.4.5.
Atria Just, truthful, righteous and benevolent, interest in architecture and freemasonry 20° Sag 54 21° Sag 00 Very Fortunate Mercury/ Jupiter α (Alpha) Trianguli Australe
K5 (pale rose) Mg.1.9
Ras Alhague The head of Serpentarius (Ophiuchus). Trouble with women, perverted tastes, drugs, poisoning, hallucination, medicines, infections, mystical healing 22° Sag 27 22° Sag 35 Fortunate Saturn/Venus α (Alpha) Ophiuchi
A5 (sapphire blue) Mg.2.1
Lesath
Scorpion’s Sting (with Shaula)
Danger, desperation, immorality and malevolence, connected with acid poisons, accidents, catastrophes, operations 24° Sag 01 24° Sag 09 Unfortunate Mercury/ Mars υ (Upsilon) Scorpii
B2 (blue) Mg.2.8
Shaula
Mulam: the Root
Danger, desperation, immorality, malevolence; acid poisons, victory in sieges, destruction of seafarers & captives, exorcism, mesmerism, spiritual pressure towards enlightenment 24° Sag 35 24° Sag 43 Unfortunate Mercury/ Mars λ (Lambda) Scorpii
B2 (pale rose) Mg.1.63 var.
Aculeus
Butterfly Nebula
Nebulous cluster same nature as Acumen; affects eyesight; blindness in one or both eyes if conjunct afflicted luminary or malefic afflicting the luminaries; morbid outlook, sharp mind, religious extremism; poison of sting 25° Sag 44 25° Sag 52 Unfortunate Mars/ Moon M6 Scorpius
C (blue/orange) Mg.4.2 var.
Galactic Centre
Galactic Core
Vast supermassive Black Hole at the centre of our galaxy, discovered 1932; source of energy, motivation, aspiration; alien consciousness; crisis of faith; travel; education; philosophy; spiritual urges; single-minded dedication 26° Sag 52 27° Sag 00 Fortunate Jupiter Sag. “A” radio source
black hole at centre
Milky Way galaxy
Etamin Liking solitude, good concentration, dishonour, downfall and loss of prestige, esoteric and philosophical studies; occult power 27° Sag 58 28° Sag 06 Fortunate Saturn/ Mars/ Jupiter γ (Gamma) Draconis
K5 (orange) Mg.2.4
Acumen
Ptolemy Nebula
Same nature as Aculeus; affects eyesight; blindness in one or both eyes if conjunct afflicted luminary or malefic afflicting the luminaries; morbid outlook, sharp mind, religious extremism 28° Sag 45 28° Sag 53 Unfortunate Mars/ Moon M7 Scorpius
C (white) Mg.3.3
Sinistra The left hand of Serpentarius (Ophiuchus). Immoral, mean and slovenly, depraved, lustful, wanton, infamous, scandalous, addicted to sorcery and poisoning 29° Sag 45 29° Sag 53 Unfortunate Saturn/ Venus ν (Nu) Ophiuchi
K0 (orange) Mg.3.32 var.
Spiculum
The Lagoon Nebula
Eye trouble, blindness, depression, hopelessly doomed, morbid religious outlook, no concern for human life; a nebula in the upper part of the Bow of the Archer. 1° Cap 04 1° Cap 12 Unfortunate Mars/ Moon M8 Sagittarius
N (red) Mg.6.0
Alnasl Eye trouble, blindness (or bad eyesight). A double star, with other weaker companions, in the middle of the Bow of the Archer. 1° Cap 16 1° Cap 24 Unfortunate Mars/ Moon γ (Gamma) Sagittarii
K0 (orange) Mg.3.1
Polis
A Foal
Martial desires, high ambitions, domination, keen perception, success; horsemanship, truthfulness; spiritual power. A double star at the top of the Bow of the Archer 3° Cap 13 3° Cap 21 Very Fortunate Jupiter/ Mars μ (Mu) Sagittarii
B8 (blue) Mg.3.0 var.
Kaus Medius Favourable for coronations, expiatory ceremonies, planting trees, sowing seeds, building towns, and matters of a permanent nature; polite, popular, many friends; danger of earthquakes, natural disaster, political conflict. In the middle of the Archer’s Bow 4° Cap 35 4° Cap 43 Fortunate Mars/ Jupiter δ (Delta) Sagittarii
K3 (orange) Mg.2.8
Kaus Australis Quiet nature; strong limbs, keen intellect, swift movement, indefatigable spirit. At the bottom (southern) end of the Archer’s Bow 5° Cap 05 5° Cap 13 Fortunate Mars/ Jupiter ε (Epsilon) Sagittarii
B9 (blue) Mg.2.0
Kaus Borealis Promoters of idealistic and humane ideas, promoters of mental stimuli, enterprise and a sense of justice. Towards the top (northern) end of the Archer’s Bow 6° Cap 19 6° Cap 27 Fortunate Mercury/ Mars λ (Lambda) Sagittarii
K1 (deep yellow) Mg.2.9
Facies Blindness, violent death, sickness, accidents, broken limbs; leadership, war, coldness, detachment, perfectionism; earthquakes; pure combative energies; adventure, risk-taking, glamour; fulfilment through charitable works 8° Cap 16 8° Cap 24 Very Unfortunate
a nebulous cluster
in face of Archer
Sun/ Mars M22 Sagittarius
C (red) Mg.5.9
Nunki
Pelasgus
Truthfulness, optimism, religious mind; oratory, fond of travel, authority on business, state & foreign affairs. On the vane of the arrow at the Archer’s hand 12° Cap 23 12° Cap 31 Fortunate Jupiter/ Mercury σ (Sigma) Sagittarii
B3 (blue) Mg.2.1
Ascella Good fortune; lasting happiness; valuable gifts, love of women; burning & poison 13° Cap 38 13° Cap 46 Fortunate Jupiter/ Mercury ζ (Zeta) Sagittarii
A4 (bluish white) Mg.2.7
Manubrium Blindness, explosions, fire, heat; heroism, courage, defiance; high-performance athletics, intellect; military strategy 14° Cap 59 15° Cap 07 Unfortunate Sun/ Mars ο (Omicron) Sagittarii
G8 (yellow) Mg.3.0
Vega *
Behenian Star
Luck in politics, artistic talent, fleeting fame, double dealing, generosity, practicality 15° Cap 19 15° Cap 27 Fortunate Venus/ Mercury α (Alpha) Lyræ
A1 (pale sapphire) Mg.0.03
Sheliak Artistic talent, sexual adventures, disgrace, gaudiness, independent thought, trouble with authority, death by violence. Hidden pitfalls, yet can take us to great heights (of music, as Sheliak is the strings of the Lyre). Orpheus, to whom Apollo gave the Lyre, was torn to pieces for misusing the power of music. 18° Cap 53 19° Cap 01 Fortunate Venus/ Mercury
Like Algol, an eclipsing binary but (unlike Algol) a fortunate star
β (Beta) Lyræ
B8 (blue) Mg.3.5 var.
Dheneb Martial Arts, ability to command, liberality, beneficence 19° Cap 48 19° Cap 56 Very Fortunate Mars/ Jupiter ζ (Zeta) Aquilæ
B9 (blue/white) Mg.3.0
Sulaphat Harmonious, poetical, developed nature, fond of music; scientific, artistic; inclined to theft 21° Cap 55 22° Cap 03 Fortunate Venus/ Mercury γ (Gamma) Lyræ
B9 (blue/white) Mg.3.3
Peacock Vanity and love of display, together with a long life and sometimes fame 23° Cap 49 23° Cap 57 Fortunate Venus/ Mercury/ Saturn α (Alpha) Pavonis
B2 (blue) Mg.2.1
Terebellum Strength, power, rise in life, riches, cunning, disgrace 25° Cap 51 25° Cap 59 Fortunate Venus/ Saturn ω (Omega) Sagittarii
G5 (yellow) Mg.4.8
Tarazed
The Plundering Falcon
Spoil and plunder, imagination, strong passions, will, clairvoyance, fame, powerful mind 0° Aqu 56 1° Aqu 04 Fortunate Mars/ Jupiter γ (Gamma) Aquilæ
K3 (pale orange) Mg.2.8
Sham Combative, opinionated, jealousy, danger of death in battle 1° Aqu 04 1° Aqu 12 Unfortunate Mars/ Venus α (Alpha) Sagittæ
G1 (yellow) Mg.4.4
Albireo Contemplative, cultured, artistic, congenial appearance and disposition 1° Aqu 15 1° Aqu 23 Fortunate Venus/ Mercury β (Beta) Cygni
K3 (topaz yellow) Mg.3.2
Altair *
The Eagle
Sudden but ephemeral fortune, impulsiveness, courage, accidents, astrology, writing; great imagination, strong passions, indomitable will, a dominating character, clairvoyance, penetrating mind 1° Aqu 47 1° Aqu 55 Fortunate Mars/ Jupiter α (Alpha) Aquilæ
A7 (white) Mg.0.77
Algedi *
Giedi Prima
Beneficence, peculiar events, love affairs, great good fortune; a double star 3° Aqu 46 3° Aqu 54 Fortunate Venus/ Mars α (Alpha) Capricorni
G3 (yellow) Mg.3.2
Dabih Good for healing; tendency to melancholy; trouble through sexual relationships; a double star 4° Aqu 03 4° Aqu 11 Fortunate Venus/ Saturn β (Beta) Capricorni
F8 (yellowish) Mg.3.2
Bos Keen intellect, good for business, military, analysis 5° Aqu 34 5° Aqu 42 Fortunate Saturn/ Venus ρ (Rho) Capricorni
F1 (yellowish) Mg.5.0
Albali Danger, persecution and even death, but also said to give good fortune 11° Aqu 43 11° Aqu 51 Fortunate Mars/ Mercury ε (Epsilon) Aquarii
A1 (white) Mg.3.8
Dorsum The Wheel of Fortune; bites from venomous creatures (with Sun or Mars) 13° Aqu 51 13° Aqu 59 Unfortunate Saturn/Jupiter θ (Theta) Capricorni
A0 (white) Mg.4.2
Alnair Retiring, active, proud, watchful, kind, idealistic, devoted, liking for astronomy, “the Bright One” formerly part of Piscis Austrinus, the southern Fish 15° Aqu 54 16° Aqu 02 Fortunate Mercury/Jupiter α (Alpha) Gruis
B7 (blue) Mg.1.73
Castra Destructiveness, uncontrollable temper, malevolence; some say this star is fortunate, with a virtuous old age 20° Aqu 12 20° Aqu 20 Unfortunate Saturn/ Jupiter ε (Epsilon) Capricorni
B5 (blue) Mg.4.7
Nashira * Writing, government, religion, overcomes evil 21° Aqu 47 21° Aqu 55 Fortunate Saturn/ Jupiter γ (Gamma) Capricorni
A7 (white) Mg.3.8
Kitalpha Gives friendship and sagacity but frivolity and love of pleasure; fame, horsemanship 23° Aqu 07 23° Aqu 15 Fortunate Mercury/ Venus α (Alpha) Equulei
GA (yellow/white) Mg.4.1
Sadalsuud * Fortuna Fortunarum, great fortune; astrology, occult, government, business, psychic, visionary, originality; personal charm; temperance; aviation 23° Aqu 46 23° Aqu 54 Very Fortunate Saturn/ Mercury β (Beta) Aquarii
G0 (pale yellow) Mg.3.1
Deneb Algedi
Behenian Star
A wise leader; finding the joy inherent in sorrow – and vice versa; glory and fame if death is avoided; betrayal, loss of position if associated with Sun or Moon 23° Aqu 50 23° Aqu 58 Fortunate Saturn/ Jupiter δ (Delta) Capricorni
A5 (white) Mg.3.0
Sador Glittering wings, figured by stars. Part of the Christian Cross. Words of command, gathering of wealth; a hidden god; love of water, swimming, the arts; communication with birds; aviation 24° Aqu 50 24° Aqu 58 Fortunate Jupiter/ Saturn γ (Gamma) Cygni
F8 (yellowish) Mg.2.3
Gienah
Epsilon Cygni
Soar to great heights, potential of sudden downfall; “the Swan’s Wing” 27° Aqu 45 27° Aqu 53 Neutral Venus/ Mercury ε (Epsilon) Cygni
K0 (yellow-orange) Mg.2.46
Sadalmelik “The Lucky One of the King”. Occult interests, prominence, success; original, inventive; persecution, extreme, sudden destruction, death penalty 3° Pis 46 3° Pis 54 Fortunate Saturn/ Mercury α (Alpha) Aquarii
G1 (pale yellow) Mg.3.2
Fomalhaut * A Royal Star. Archangel Gabriel, the Watcher of the South. Great & lasting honours; congenital birth defects, magic, fame, occult, faith, “Star of Alchemy”, addiction, undesirable associates 3° Pis 52 4° Pis 00 Fortunate Venus/ Mercury α (Alpha) Piscis Austrini
A2 (white) Mg.1.16
Deneb Adige *
Alpha Cygni
Intelligent, creative, original, naive, astrology, writing, the public, dog bites 5° Pis 16 5° Pis 24 Fortunate Venus/ Mercury α (Alpha) Cygni
A2 (white) Mg.1.25
Sadalachbia Success in ventures, personal charm, movement to rich pastures, aviation, discovery of lost items, “the Star of Hidden Things” 6° Pis 43 6° Pis 51 Fortunate Venus/ Mercury γ (Gamma) Aquarii
A0 (greenish-white) Mg.4.0
Skat Good fortune, personal charm, lasting happiness, psychic interests, sensitivity, occult interests, many friends 8° Pis 52 9° Pis 00 Fortunate Saturn/ Jupiter δ (Delta) Aquarii
A2 (white) Mg.3.5
Achernar Sudden success in public office, religious benefits, access to another realm 15° Pis 19 15° Pis 27 Fortunate Jupiter
“the mouth of The River”, a constellation extending over several Signs. Ptolemy says stars in Eridanus are ruled by Saturn, excepting Achernar, the brightest (see Acamar)
α (Alpha) Eridani
B9 (bluish-white) Mg.0.46
Markab * Violence, honours and riches’ “Star of Sorrow”, disgrace, ruin; literary, legal problems, accidents; cuts, stabs, surgery 23° Pis 29 23° Pis 37 Unfortunate Mars/ Mercury/ Venus α (Alpha) Pegasi
B9 (bluish-white) Mg.2.6
Sadalbari “Luck of the Splendid One”; Pegasus: ambition, vanity, intuition, enthusiasm, caprice, bad judgment; changes in weather; events concerning ships & ocean; knowledge of healing herbs 24° Pis 23 24° Pis 31 Fortunate Mars/ Mercury μ (Mu) Pegasi
G6 (yellow) Mg.3.7
Matar “Fortunate Rain”; Pegasus: ambition, vanity, intuition, enthusiasm, caprice, bad judgment; changes in weather; events concerning ships & ocean; knowledge of healing herbs 25° Pis 43 25° Pis 51 Fortunate Mars/ Mercury η (Eta) Pegasi
G2 (yellow) Mg.3.1
Azalfafage “Tail of the Hen”; Cygnus: understanding & control of birds; contemplative, dreamy, cultured & adaptable nature. Talents develop late. Love of water, swimming & the arts. 28° Pis 17 28° Pis 25 Fortunate Venus π (Pi) Cygni
B3 (bluish-white) Mg.4.8.
Scheat * Imprisonment, murder, suicide, drowning, extreme misfortune. Essence of intellect; independent thought; break with conventional thought or philosophy
NOTE: Scheat’s orb of influence crosses into the 1st degree of Aries in mid 2010. This will be a very notable event, as Jupiter and Uranus do so at almost the same time.
29° Pis 22 29° Pis 30 Very Unfortunate Mars/ Mercury β (Beta) Pegasi
M2 (red) Mg.2.6

 

Print Friendly

2 comments to Các ông sao sáng trên trời

 • Thiên văn, thật là phức tạp.

  Các thày địa lý ở ta xưa có vẻ quan tâm nhiều hơn đến những gì sát sườn, ví dụ như ruồi: số lượng ruồi bâu vào mình ở các thời điểm khác nhau trong ngày quyết định số má của mình.

  Không biết có phải như thế không, nên họ nói “số thày thì để cho ruồi nó bâu.”

 • Publius MonsterID Icon Publius

  Thưa chú,

  Chú chỉ cho con cách coi ở trên có được không? Con không hiểu là mình phải xem như thế nào, dựa vào thông tin gì.

  Cảm ơn chú.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.