Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education.
by John F. Kennedy

Chu kỳ cộng hưởng của các hành tinh lên trái đất