Education is learning what you didn’t even know you didn’t know.
by Daniel J. Boorstin

Chu kỳ cộng hưởng của các hành tinh lên trái đất