Do not envy a sinner; you don't know what disaster awaits him.
by Bible, Old Testament

Danh tính người điên, và bằng chứng đầu tiên