Trường công chất lượng cao và sai lầm về chính sách xã hội