GS Trần Quốc Vượng: Con người, con thú và trí thức Việt