What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.
by Zig Ziglar

MỘT SỐ CÂU CỦA NHÀ VĂN MỸ MARK TWAIN (1835-1910)