Thương lượng nền dân chủ (Negotiating Democracy)

Quyển sách “Negotiating Democracy: Transition from authoritarian rule” của hai tác giả Casper và Taylor xuất bản năm 1996, Pittsburg University Press,  là một cuốn sách dầy và quá trình chuyển hóa dân chủ ở rất nhiều nước khác nhau trên thế giới (Brazil, Chile, Spain, Myanmar, Romania, Argentina, Iran, v.v.), trong đó có cả những chuyển đổi thành công và chuyển đổi thất bại. Các tác giả phân tích cách lý do dẫn đến thanh công hay thất bại.

Ai quan tâm có thể tìm bản điện tử của sách này (dạng epub) trên thư viện điện tử libgen.

Sách có phân tích quá trình thương lượng nền dân chủ từ quan điểm lý thuyết trò chơi, trong đó có 3 phía chính: defender (phía đang nắm quyền độc tài), chalenger (phía muốn thay đổi chế độ), và mass public (dân chúng). Sự thượng lượng là giữa defender và chalenger, còn dân chúng chỉ bày tỏ quan điểm thích lựa chọn nào hơn.

 

Print Friendly

2 comments to Thương lượng nền dân chủ (Negotiating Democracy)

  • Quyển sách anh Dũng giới thiệu có đề cập đến vấn đề đối xử như thế nào với thành phần có lợi ích trực tiếp với thể chế hiện hành không trong quá trình thay đổi không? Cụ thể:

    – Nếu xử nặng những người đã theo đuôi cái xấu để hưởng lợi, việc thay đổi sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể dẫn đến bạo lực do tầng lớp được đặc quyền đặc lợi sẽ cố thủ bằng mọi cách.
    – Nếu tha thứ cho những người đó và bảo toàn những gì họ đã có được (tài sản, thậm chí cả vị trí), những người bị thiệt thòi vì điều kiện thể chế sẽ tức giận. Hơn nữa điều này có thể sẽ khuyến khích người ta thu vén lợi ích bằng mọi cách có thể.

  • admin MonsterID Icon admin

    Nam: Có chứ. Tùy thuộc và tương quan lực lượng mà dẫn đến các mức độ nhân nhượng khác nhau. Nhưng nói chung chuyển biến sang dân chủ hòa bình nào cũng phải có các nhân nhượng. Nếu hai (hoặc nhiều) bên khăng khăng không chịu nhân nhượng thì ắt dẫn đến đánh nhau (đảo chính, nội chiến, …)

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.