Định lý điểm bất động Brouwer: một chứng minh ngắn