Attitude is a little thing that makes a big difference.
by Winston Churchill (1874-1965)

Định lý điểm bất động Brouwer: một chứng minh ngắn