Management is doing things right; leadership is doing the right things.
by Peter F. Drucker

Định lý điểm bất động Brouwer: một chứng minh ngắn

Tôi cũng chẳng nhớ ngày xưa học chứng minh định lý này thế nào nữa, nhưng vì hôm nay phải dạy học có sử dụng đến đ/l này (dùng nó để chứng minh định lý Perron-Frobenius), nên tìm hiểu một chứng minh ngắn, viết lại đây. Định lý phát biểu như sau:

Ký hiệu . . . → Read More: Định lý điểm bất động Brouwer: một chứng minh ngắn

Mathematical Biology Activity

An activity in mathematical biology “Multiscale Modeling”:

Dear colleagues,

we are very pleased to announce the ESMTB-EMS Spring School

“Multiscale modeling in the life sciences”, Lyon, May 27-31 2013

http://mathbio2013.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Courses will be given by distinguished specialists in the field of Mathematical Biology.

Pierre Degond (Université Paul Sabatier, Toulouse) Dirk Drasdo (INRIA Rocquencourt) Bard . . . → Read More: Mathematical Biology Activity

Free online articles on (integrable) nonholonomic systems

Got an ad from Regular and Chaotic Dynamics:

The following RCD articles on non-holonomic systems, contact mechanics and applications will be available on free access at http://ics.org.ru/journals/rcd  till March 1, 2013.

V.V. Kozlov, On Invariant Manifolds of Nonholonomic Systems http://ics.org.ru/eng?menu=mi_pubs&abstract=1985

A.V. Borisov, A.A. Kilin, I.S. Mamaev, How to Control Chaplygin’s Sphere Using Rotors http://ics.org.ru/eng?menu=mi_pubs&abstract=2011

. . . → Read More: Free online articles on (integrable) nonholonomic systems

Tứ trụ độc tài

(thừa giấy vẽ voi)

Lịch sử thế giới có rất nhiều các chế độ độc tài khác nhau, tồn tại trong những khoảng thời gian khác nhau. Bởi vậy cũng có rất nhiều phân tích khác nhau về những trụ cột có tác dụng làm duy trì các chế độ độc tài, và . . . → Read More: Tứ trụ độc tài

Nhật ký rồng rắn (Trần Độ)

Trung tướng Trần Độ (1923-2002) là một tướng giỏi từ thời kháng chiến chống Pháp, và cũng là một người hiểu biết sâu sắc về các vấn đề xã hội và có tư tưởng dân chủ, tiến bộ. Chính vì nhận thấy các sai lầm trong đường lối lãnh đạo của ĐCS VN, và . . . → Read More: Nhật ký rồng rắn (Trần Độ)

Weinstein Conference 07/2013

An international conference to celebrate the 70th birthday of Alan Weinstein (one of the founders of  symplectic and Poisson geometry) will take place at EPFL (Lausanne)  from 22 to 26 July 2013. A-priori, I’ll be in Lausanne for 4 weeks in July, and will take part in this conference.

 

. . . → Read More: Weinstein Conference 07/2013

Annales de Toulouse Mathématiques online

Annales de Toulouse is the journal of our Institut de Mathématiques de Toulouse. It is one of the oldest mathematical journals in the world, and many famous people published in this journal in the past. For example, Lyapunov published his stability theory there.

Recently, the journal became somewhat obscure due to various technical problems. . . . → Read More: Annales de Toulouse Mathématiques online

USTH và “vấn đề đầu tiên”

Hôm nay tôi đi họp liên quan đến USTH ở Toulouse. Có mặt khá nhiều người, đủ các khoa của USTH,  và có cả người ở Paris đến họp. USTH hiện đã có được hơn 100 sinh viên và đã có được một số chương trình bậc đại học và cao học đi vào . . . → Read More: USTH và “vấn đề đầu tiên”

Thương lượng nền dân chủ (Negotiating Democracy)

Quyển sách “Negotiating Democracy: Transition from authoritarian rule” của hai tác giả Casper và Taylor xuất bản năm 1996, Pittsburg University Press,  là một cuốn sách dầy và quá trình chuyển hóa dân chủ ở rất nhiều nước khác nhau trên thế giới (Brazil, Chile, Spain, Myanmar, Romania, Argentina, Iran, v.v.), trong đó có . . . → Read More: Thương lượng nền dân chủ (Negotiating Democracy)

Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile

Bài viết tóm tắt này nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chế độ độc tài Pinochet ở Chile trong giai đoạn 1973-1990, và việc nước này ra khỏi chế độ độc tài trở thành nước dân chủ và phát triển ra sao.

Bối cảnh dẫn đến độc tài

Cho đến cuối năm 1970, . . . → Read More: Tìm hiểu lịch sử chế độ độc tài Pinochet ở Chile

Độc lập trừ tự do trừ …

Đây là bản đồ về độ tự do trên thế giới của Freedom House (http://www.freedomhouse.org) năm 2013. Các nước đươc chia làm 3 loại: tự do, bán tự do, và không tự do. Các nước không tự do là các nước mà các nhân quyền cơ bản không được tôn trọng.

Hiện tại,  1/3 . . . → Read More: Độc lập trừ tự do trừ …

5 ways to become a democracy

This article talks about China, but it could as well apply to Vietnam:

http://thediplomat.com/2013/02/13/5-ways-china-could-become-a-democracy/?all=true

What about “happy ending” for Vietnam?

—>

Again, based on the rich experience of democratic transitions since the 1970s, there are five ways China could become democratic:

“Happy ending” would be the most preferable mode of democratic transition for China. . . . → Read More: 5 ways to become a democracy

Vai trò của thượng nghị viện ?

Bài viết này nhằm tìm hiểu về các thượng nghị viện trên thế giới, vai trò của chúng, và nhằm trả lời câu hỏi: Việt Nam có nên có Thượng nghi viện hay không, và nếu có thì nó sẽ đóng những vai trò gì, cần được bầu bán thế nào?

Thượng nghị viện . . . → Read More: Vai trò của thượng nghị viện ?