Các bài giảng về toán cho Mirella, II (2): Chụp cắt lát