Các góc gần vuông

Bài tập thú vị về các góc gần vuông:

1) Nếu có một họ các vector đơn vị và vuông góc với nhau trong một không gian hilbert, thì họ đó độc lập tuyến tính (chứng minh: dùng Pythagores)

2) Nay giả sử có số \epsilon >0 bất kỳ. CMR có một họ các vector đơn vị, sao cho góc giữa 2 vector bất kỳ là lệch so với góc vuông không quá \epsilon, mà họ đó lại phụ thuộc tuyến tính.

3) Cần ít nhất bao nhiêu vector trong họ trên (với mỗi \epsilon) ?

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.