Contradiction is not a sign of falsity, nor the lack of contradiction a sign of truth.
by Blaise Pascal (1623-1662)

Bài tập giải tích và đại số (9)