PGS Trần Ngọc Vương: Cái gọi là hiếu học chỉ là hiếu danh