Các yếu tố trong mô hình biến động giá chứng khoán