Tài liệu của Trường Quản lý Grenoble

 

Trang web này cho lấy một số tài liệu học về các môn học tại Ecole de Management de Grenoble:

http://opencim.grenoble-em.com/

Tôi đọc thử loạt bài giảng về “Introduction au Management” ở đó thấy khá thú vị.

Print Friendly
 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree