Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.
by Hồ Chí Minh

Triết lý giáo dục đại học ngành toán ở VN