Những mẩu chuyện về X (5): điện mừng đến từ các nơi