GS Nguyễn Minh Thuyết: Trí thức thật thì phải dấn thân