Poisson2010 Rio: symmetry leads to non-integrability !