Hội nghị COPED hợp tác Pháp-Việt, Paris 17-19/06/2010