You must give some time to your fellow men. Even if it's a little thing, do something for others - something for which you get no pay but the privilege of doing it.
by Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Merry Xmas!

Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

Ông Lê Đăng Doanh là một nhà kinh tế lỗi lạc của Việt Nam. Đây là báo cáo của ông trước Bô Chính Trị vào 11/2004. Tuy nó đã cũ 5 năm, nhưng vẫn chứa đựng rất nhiều điều nóng hổi và bổ ích trong đó. Tôi post lại đây để lưu trữ, và giới thiệu cho những ai chưa đọc thì rất nên đọc.

Continue reading Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

How to teach maths (by Steven Krantz)

I would recommend everyone involved in teaching mathematics to read the book “How to teach mathematics” by Steven G. Krantz. It contains lots of practical advice about how to improve your teaching.

After reading the book by Krantz, I started to pay more attention to “small details” which may have a great psychological effect . . . → Read More: How to teach maths (by Steven Krantz)