If you were plowing a field, which would you rather use? Two strong oxen or 1024 chickens?
by Seymour Cray (1925-1996), father of supercomputing

Merry Xmas!

Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

Ông Lê Đăng Doanh là một nhà kinh tế lỗi lạc của Việt Nam. Đây là báo cáo của ông trước Bô Chính Trị vào 11/2004. Tuy nó đã cũ 5 năm, nhưng vẫn chứa đựng rất nhiều điều nóng hổi và bổ ích trong đó. Tôi post lại đây để lưu trữ, và giới thiệu cho những ai chưa đọc thì rất nên đọc.

Continue reading Báo cáo Lê Đăng Doanh về tình hình VN (2004)

How to teach maths (by Steven Krantz)

I would recommend everyone involved in teaching mathematics to read the book “How to teach mathematics” by Steven G. Krantz. It contains lots of practical advice about how to improve your teaching.

After reading the book by Krantz, I started to pay more attention to “small details” which may have a great psychological effect . . . → Read More: How to teach maths (by Steven Krantz)