Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ!
by Hồ Chí Minh

Merry Xmas!