Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength; mastering yourself is true power.
by Lao-Tzu

Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ !

Có người gửi cho tôi xem link sau

http://www.youtube.com/watch?v=fJtl4lApWIU&feature=player_embedded

về diễn văn của Chủ Tịch Nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết tại CuBa vào 03/10/2009,

có đoạn:

… VN và Cu Ba như là trời đất sinh ra

Một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây

Chúng ta thay nhau canh giữ hòa . . . → Read More: Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ !

Xác suất thống kê: 2 chương đầu, bản PDF

Tôi đã viết gần xong phần lõi của cả 5 chương + phần phụ lục

của sách về XSTK. Bầy giở phải bổ sung sửa chữa, là giai đoạn

cũng rất mất công

Các chương là

1. Xác suất là gì

2. Biến ngẫu nhiên

3. Vector ngẫu nhiên

4. Luật số lớn và . . . → Read More: Xác suất thống kê: 2 chương đầu, bản PDF

Xác suất thống kê: bản PDF

Đây là chương 1 các bài giảng tôi viết

http://zung.zetamu.com/ProbaStats/XSTK_Chuong1.pdf

Trong directory đó cũng có một số quyển sách tiếng Anh tương đối dễ hiểu về XS&TK