Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (3)