Forgive your enemies, but never, never forget their names.
by John F. Kennedy

Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (2)