A people that values its privileges above its principles soon loses both.
by Dwight D. Eisenhower

Một số điều nên và không nên trong giảng dạy toán (2)