Failure to prepare is preparing to fail
by John Wooden

Bệnh viêm màng túi của Khoa học Việt Nam