Ta có khuynh hướng coi lịch sử là sọt rác để phi tang quá khứ!
by Nhà sá»­ học DÆ°Æ¡ng Trung Quốc

Oberwolfach hiking